လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.27MB

ရိုးရွင္းတဲ့ဘ၀

ေရးသားသူတင့္ေဇာ္ထြန္းေအာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏွစ္လိုဖြယ္ ၾကည္ႏူးခ်မ္းေျမ့သည့္ ဘ၀
တစ္ခုကို မည္သို႔ ထူေထာင္ႏိုင္ပါသလဲဟု မိမိ
ကိုယ္ကို ျပန္ေမးၾကည့္စမ္းပါ။ ထိုေမးခြန္း
အတြက္ ကိုယ္တုိင္ေက်နပ္ လက္ခံႏိုင္သည့္
အေျဖတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာသည့္အထိ ေျဖၾကား
ရန္မလြယ္လွပါ။ အဓိပ္ၸာယ္တစ္ရပ္ရပ္ ဖြင့္ဆို
ႏိုင္မည့္ ေရရာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဘ၀ကို
ထူေထာင္ၾကဖို႔ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1003 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။