လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.25MB

ရာထူးတိုးျမင့္ေရး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

ေရးသားသူေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကၽြန္မတို႔တစ္ေတြဟာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အလုပ္လုပ္ျခင္းဆိုတဲ့
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကို အခ်ိန္အမ်ားစုေပးၿပီး ျဖတ္သန္းၾကရတာပါ။
ကၽြန္မတို႔တစ္ေတြ ရာထူးတိုးဖို႔အတြက္ အားထုတ္ဖို႔ရာက်ေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္း
အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ကိုသာ အခ်ိန္ရတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ရာထူးတိုး
ေရးကိစ္ၥနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္မတို႔ဟာ ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္ကုိပဲ
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရေတာ့မလိုလို၊ ကံၾကမ္ၼာကိုပဲ အားထားေနရေတာ့မလိုလို၊ ပင္
ကိုစြမ္းရည္ထူးကဲတဲ့ ဩဒါမွမဟုတ္ ပါရမီပါလာတဲ့ လူေတြရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ဖန္
တီးေပးမႈေတြကိုပဲ ေစာင့္ေနရေတာ့မလိုလိုနဲ႔ ေယာင္၀ါး၀ါးျဖစ္ေနခဲ့ၾကရတာ
အမွန္ပါပဲ။ တကယ့္အေျခအေနမွန္က အဲဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။ ရာထူးတိုးေရး
ကိစ္ၥနဲ႔ပတ္သက္ရင္ နည္းနာေတြနဲ႔ လွည့္ကြက္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီ
နည္းနာေတြကိုသံုးၿပီး ခင္ဗ်ားဟာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေလွကားကို လွမ္းတက္ခြင့္
ရွိပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1003 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။