လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 42.61MB

ရတနာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆရာမႏိုင္းႏိုင္းစေန၏ ယခုစာအုပ္ပါ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္အားတက္ဖြယ္ရာ ဘာသာျပန္စာစုမ်ားသည္ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ အားတက္ဖြယ္၊ စိတ္အင္အားမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ စာအုပ္စာေပ အျဖစ္ စုစည္းထုတ္ေဝလိုက္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။