လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.29MB

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ေရးသားသူေမာင္ေမာင္ထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဒါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ အေျခခံအက်ဆံုး ဥပမစာ
တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏
မူလအက်ဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစုရွင္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုး
ဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။
စက္႐ံုသစ္၊ ပစ္ၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ သုေတသနႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကဲ့သို႔ေသာ ပေရာဂ်က္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲျခင္း
သည္ ကုမ္ၸဏီတစ္ခု၏ စီးပြားေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို
အနာဂတ္ႏွစ္မ်ားစြာအထိ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။