ေဒတာအရြယ္အစား 20.73MB

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလျဖစ္ပ်က္ေနပံုမ်ား

ေရးသားသူေအးကမၻာေဒါက္တာခ်စ္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အက်ဳိးတရားဆုိတာ ျဖစ္လာပါသည္။ ရရွိလာေသာ အက်ဳိးတရားကို လိုက္ေျဖရွင္းတာထက္ အေၾကာင္းတရား (CAUSE) ကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွ ေကာင္းမြန္ေသာ
အက်ဳိးတရား (EFFECT) ဆုိတာ ျဖစ္လာမွာ မလဲြပင္။ ေဆာင္းပါးအမ်ားစုသည္ ယေန႔ကာလ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ပုံရိပ္ကို ထင္ဟပ္ၿပီး ေခတ္နဲ႔အညီ (Up To Date) ျဖစ္ေနေသာ အက်ဳိးတရားေတြကို စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္ သတင္းစာမွာ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္အျဖစ္ ေရးသားခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းတုိ႔ထဲမွ ေကာင္းႏုိးရာရာ တခ်ဳိ႕ကို စာဖတ္သူတို႔အတြက္ စာအုပ္အျဖစ္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါၿပီ။
ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ့ လူမႈနယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွ ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈသိပၸံ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။