ေဒတာအရြယ္အစား 8.59MB

မေကာင္းၾကံတန္ျပန္ထိ

ေရးသားသူၾကည္ႏုိင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ယခု မွတ္သားဖြယ္ရာ စကားပံု ပံုျပင္မ်ားစာအုပ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အရပ္ရပ္ေသာ စာအုပ္စာေပ က်မ္းဂန္မ်ားမွ ေမႊေႏွာက္ ထုတ္ႏုတ္၍ တင္ျပလိုက္ပါ
သည္။ အပ်င္းလည္းေျပ၊ ဗဟုသုတလည္း ရၿပီး မွတ္သားဖြယ္ရာျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္စြာ ရွာေဖြတင္ျပလိုက္ပါေၾကာင္း။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။