ေဒတာအရြယ္အစား 0.51MB

မိုးစက္ႏွင္းခက္တို႔ႏွင့္အတူ

ေရးသားသူၾကည္စင္သန္႔

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကၽြန္မ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အထိ ျမန္မာျပည္မွာ ေနခဲ့ပါတယ္။
သခ်ၤာႏွင့္အဂၤလိပ္စာကို သူငယ္တန္းကတည္းက သင္ခဲ့ရၿပီး အဂၤလိပ္
လိုေရးထားတဲ့ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ရန္ကုန္စီးပြားေရး
တက္ၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးပညာမဟာဘြဲ႕ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။
အဂၤလိပ္လိုေရးထားတဲ့ ၀တ္ၳဳတခ်ဳိ႕ ဖတ္ဖူးခဲ့တဲ့၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာ
႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကည့္ဖူးခဲ့တဲ့ ကၽြန္မ ၂၈ ႏွစ္ အတြင္း
ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္တေလနဲ႔မွ အဂၤလိပ္လိုစကားမေျပာဖူးခဲ့ပါ။
အလြန္တရာ ျပည့္စံုလွေသာမိသားစုမွ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေသာ၊
အလြန္တရာၪဏ္ရည္ျမင့္မားသူတစ္ဦးလည္း မဟုတ္ေသာ ကၽြန္မကို
ျမန္မာျပည္၏ သာမန္လူတန္းစား (ဗလနမေါန စသစကူေအငသည) ကို ကိုယ္
စားျပဳႏိုင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ဦးစြာမွတ္ယူၿပီး ကၽြန္မဘ၀၏ ပညာေရးႏွင့္
ဆက္ႏႊယ္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳအခ်ိဳ႕ကို မွ်ေ၀လိုပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။