ေဒတာအရြယ္အစား 0.64MB

မဟာဘာရတႏွင့္ ဘဂ၀ါဂီတ

ေရးသားသူဦးေသာ္ဇင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

မဟာဘာရတသည္ ဟိႏ္ၵဴ ဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ဘာသာေရး က်မ္း
တစ္ေစာင္ ျဖစ္၏။ ယင္းသည္ အိႏ္ၵိယ ျပည္ထြက္ ျဖစ္ၿပီး ဟိႏ္ၵဴ
တုိ႔၏ က်မ္းျမတ္တစ္ေစာင္ ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း ကမ္ၻာ့သမုိင္းတြင္
ပါ၀င္ရေသာ အခန္းက႑မွာ မေသးငယ္လွေပ။ သမုိင္းဆရာ
မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ မဟာဘာရတ ထြန္းေတာက္ေသာ ေခတ္၏
လူေနမႈစနစ္၊ ဘာသာ အယူ၀ါဒ၊ ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈ၊ ဓေလ့
ထုံးတမ္းတုိ႔ကုိ ျပသရာ ေၾကးမုံသဖြယ္ ျဖစ္၏။ စာေပ႐ႈေထာင့္မွ
ေလ့လာမည္ ဆုိလွ်င္လည္း သီကုံး ႏႈန္းဖြဲ႕မႈႏွင့္ ဇာတ္လမ္း အခ်ိတ္
အဆက္ အရာတြင္ လြန္စြာ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ လကၤာထူးႀကီး
တစ္ပုဒ္ပင္။ လူက်င့္၀တ္ေရးရာ အျမင္ျဖင့္ သုံးသပ္ပါလွ်င္လည္း
ျမင့္မားေသာ က်င့္၀တ္သိက္ၡာမ်ားကုိ သီက်ဴး ထုတ္ေဖာ္ထားသျဖင့္
(သမုိင္းဆရာ စမစ္၏ စကားကုိ ကုိးကားရလွ်င္) ယင္းသည္
““လူ႔က်င့္၀တ္ သင္ၾကားမႈ၏ စြယ္စုံက်မ္းႀကီး”” ေပတည္း။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။