ေဒတာအရြယ္အစား 1.90MB

မန္ေနဂ်ာလက္စြဲ

ေရးသားသူေကာင္းသာ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္၍၊ အေၾကာင္းၾကား
ခ်က္မ်ားပါသည္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခု သာမန္
သယ္ပို႔ျခင္းမွ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ႏိုင္ေရး ကူညီေပး
သည္။ သင္တန္း မတတ္ႏိုင္၊ မတက္ျဖစ္သူမ်ား
ကိုလည္း နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ကူညီေပးသည္။
သံေခ်းတတ္ေနသူမ်ားကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အားသစ္ေလာင္းေပသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။