လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.36MB

မစိုးအိမ္သူသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ေရးသားသူသုေမာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

သမီး
ဤစာကုိ သမီးဖတ္ရသည့္အခါ ေဖေဖ့ရဲ႕ ေ၀ဖန္စရာ (သုိ႔မဟုတ္)
ေလွာင္ေျပာင္စရာ အဓိကခံစားခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိမည္ကုိ ႀကဳိတင္သိရွိပါသည္။
သမီးက မေ၀ဖန္ခင္ ေဖေဖက အရင္ရွင္းလင္းေပးပါ့မည္။ (၁) ဤ
စာကုိ ေရးရာ၌ ဖခင္တစ္ဦးက သမီးတစ္ေယာက္ထံ “ေခ်ာစာ” ေရးရာ၌တြင္
“စကားေျပာ” (တယ္၊ မယ္ စသည္) ျဖင့္မေရးဘဲ စကားေျပ (၏၊ သည့္၊
စသည့္) ျဖင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရးရပါသနည္း။ သည္လိုမဟုတ္လားသမီး။
သမီးဘက္ကလည္း မွန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သမီး၏ ဖခင္ စာေရးဆရာ
သုေမာင္သည္ စာေပေရးသားရာ၌ စကားေျပအသံုးအႏႈန္းျဖင့္ အေရးမ်ား
ေၾကာင္း သမီး အသိျဖစ္ပါသည္။ စကားေျပအေရးအသားျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ
ေရးသားတတ္ေၾကာင္း ၀န္ခံရေသာ္လည္း တကယ္တမ္း ေဖေဖ၏ အယူ
အဆမွာ စာခန္႔ကုိ စကားေျပျဖင့္ ေရးသားေစခ်င္ပါသည္။ ငယ္စဥ္က အခ်စ္
၀တ္ၳဳမ်ား။ ကဗ်ာတစ္ထြာတစ္ညဳိမ်ား ေရးသားရာတြင္မူ စကားေျပေရးဟန္
ကုိ သံဳးတတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံမွ ေရးသားတတ္ပါသည္။ ယခု စာေရး
သက္ရလာေသာအခါ စကားေျပေရးရသည္ထက္ စကားေျပာေရးရသည္က
ပုိ၍ခက္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။