ေဒတာအရြယ္အစား 0.92MB

မင္းႏွင့္စာဆို

ေရးသားသူတိုက္စိုး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကင္း၀န္မင္းႀကီးဦးေကာင္း၏အမည္ကို ၾကားလိုက္ရလွ်င္ စာေပ
ေမြ႕သူမ်ားက “ေနမိရကန္”မွ နန္းတြင္းသူဘဲြ႕ကို ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္ အာ႐ံုထင္မိ
ၾကလိမ့္မည္။ ဥပေဒသမိုင္းသုေတသီမ်ားက “သံုးဆယ့္ေျခာက္ေစာင္တဲြ ဓမ္ၼ
သတ္ႀကီး”ကို တေလးတစား သတိရမိၾကလိမ့္မည္။ ေရွးေဟာင္းပစ္ၥည္းလိုက္
စားသူမ်ားက ဥေရာပဗိသုကာပံုစံျဖင့္ (ဦးေကာင္းေဆာက္လုပ္)လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ
သာက၀န္ေက်ာင္းတိုက္ကို တအံ့တၾသ ေျပးျမင္မိၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္
ဦးေကာင္း၏အမည္သည္ ရာဇ၀င္တြင္ အေကာင္းဘက္လိုလို အဆိုးဘက္လိုလို
ႏွင့္ အျငင္းထြက္စရာျဖစ္ေနသည္။ “ဦးေကာင္းလိမ္ထုတ္၊ မင္းဆက္ျပဳတ္”
ဆိုေသာစကားႏွင့္ ေရာေထြးယွက္တင္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။
ထိုစကားသည္ အဓိပ္ၸာယ္ ၂ ခ်က္ထြက္ေန၏။ အဓိပ္ၸာယ္တစ္ခ်က္
မွာ ေန႔နံသင့္တြက္ပံုအရ ျမန္မာသက္ၠရာဇ္ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ (ခရစ္ ၁၈၈၅ခုႏွစ္)
တြင္ အဂၤလိပ္လက္သို႔ ေနာက္ဆံုးမင္းဆက္ျဖစ္ေသာ သီေပါမင္း ပါရသည္
ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဓိပ္ၸာယ္မွာ ဦးေကာင္းလိမ္လည္ေကာက္က်စ္ေလ
ေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ပါရသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။