လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.29MB

ဘ၀၊ အခ်စ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ေအာင္ျမင္မႈလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အင္ျပည့္အားျဖည့္စာမ်ား

ေရးသားသူဘႏွင္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကၽြန္ေတာ္ ကေလးဘ၀ကဆိုလွ်င္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္
အတြင္းရွိ ကၽြန္ေတာ္ေနထိုင္ေသာ တံငါရြာကေလးသည္ စြန္႔စြန္႔စားစား
စီးပြားရွာလိုသူမ်ားအတြက္ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား
အျပည့္စံုဆံုးေသာ ေနရာျဖစ္သည္ဟု ထင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္
သည္ အိမ္ေခါင္မိုးတစ္ခုေပၚမွ အျခားတစ္ခုေပၚသို႔ ခုန္ကူးတတ္ေသာ
ေၾကာင့္ မၾကာခဏ အိမ္ေခါင္မိုးမ်ား ပ်က္စီးၾကရသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္
သစ္ပင္ေပၚတက္ၿပီး အိမ္အမိုးေပၚ ခုန္ခ်ျခင္း၊ အိမ္အေပၚထပ္မွ
ေအာက္ထပ္သို႔ ခုန္ခ်ျခင္း၊ ေရေျမာင္းထဲသို႔ ခုန္ခ်ျခင္းတို႔ကို ၀ါသနာ
ပါလွသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဆိပ္ကမ္းတံတားေပၚမွေန၍ ခုန္ခ်တတ္
ပါေသးသည္။ ပန္းခင္းျမက္ခင္းျပင္မ်ားေပၚသို႔ ခုန္ခ်ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ
တြင္ ျမင္းေခ်းပံုအသစ္ေပၚသို႔ပင္ ခုန္ခ်သည္။ ပစ္ၥည္းပ်က္စီးမႈသာ မရွိပါ
က ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုအလုပ္ကို ယခုအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ လုပ္ေနလိမ့္
မည္ ျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။