ေဒတာအရြယ္အစား 1.24MB

ဘဲတစ္ေကာင္ကို သိန္းငွက္ေက်ာင္းသို႔ သင္မပို႔ႏိုင္ႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ရိုးရွင္းေသာ အမွန္တရားမ်ား

ေရးသားသူေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကုန္စည္လက္လီျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ လူသိမ်ားလာတဲ့
ကုမ္ၸဏီတစ္ခုက ထိပ္တန္းအမႈေဆာင္အရာရွိတစ္ဦးနဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေန႔လယ္စာ အတူစားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေရာ
ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးပါ ၿမိန္ေရရွက္ေရ စားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေန႔လယ္စာလည္း
စားၿပီးသြားေရာ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔“အန္ဒါဆန္း” မိသားစုအေပၚ
သူ႔လူေတြ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတာအေတာ္ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္း သူ႔ကို ေျပာ
ျပလိုက္ပါတယ္။
““ခင္ဗ်ားလူေတြ ဒီေလာက္ေတာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေနပံု
ေထာက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ သင္တန္းလက္စြဲစာအုပ္က ႏွစ္လက္မ
ေလာက္ေတာင္ ထူပံုရတယ္”” လို႔လည္း ျဖည့္စြက္ေျပာမိပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။