ေဒတာအရြယ္အစား 12.02MB

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္ ၁၀၀၊ စာ ၁၀၀

ေရးသားသူကေလာင္စံု

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ရန္ကုန္-သာစည္ အျမန္ရထားသည္ အရွိန္ျပင္းစြာ
လယ္ကြင္းႀကီးမ်ားကုိ ျဖတ္သန္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည္။
လယ္ကြင္းႀကီးမ်ားမွာ ႐ႈမဆံုးေအာင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
လယ္ကြင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးလာေသာ
ရထားသည္ ပ်ဥ္းမနားၿမဳိ႕တြင္ ညအိပ္ရပ္နား၍ ေနာက္
တစ္ေန႔နံနက္ နတ္ေမာက္သုိ႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာခဲ့ေပ
သည္။
“ေဟာဟုိက လွမ္းျမင္ရတဲ့ ေခ်ာင္းႀကီးက ယင္း
ေခ်ာင္းႀကီးလို႔ေခၚတယ္။ အဲဒီေခ်ာင္းႀကီး ျဖတ္ေက်ာ္
လုိက္ရင္ နတ္ေမာက္ၿမဳိ႕ကို ေရာက္ေတာ့တာပါပဲ” ကၽြန္
ေတာ္ႏွင့္ ပါလာေသာ ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္က ေျပာလုိက္
ျခင္းျဖစ္သည္။ နတ္ေမာက္ၿမဳိ႕နား နီးလာေလေလ ကၽြန္
ေတာ့္စိတ္မ်ား လႈပ္ရွားတက္ႂကြလာေလေလ ျဖစ္သည္။
ၾကဳံေတာင့္ၾကဳံခဲ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္း၏ ကေလးဘ၀ကုိ ေလ့လာရမည္ျဖစ္၍
ကၽြန္ေတာ့္စိတ္မ်ား လႈပ္ရွားတက္ႂကြေနျခင္း ျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။