လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 19.04MB

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ဂမၻီရ

ေရးသားသူဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ေအး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဂမၻီရ

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လက္ေတြ႕ကိုယံုၾကည္ၿပီးရုပ္၀ါဒဆန္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္း၏ဘ၀ခရီးတြင္ ဂမၻီရဆန္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္တိုက္ဆိုင္ခဲ့ပံုကို ေဖာ္ျပေရးသားထားျခင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏လကၡဏာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ေဗဒင္အျမင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အာဇာနည္ေန႔ေဟာစာတမ္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ဂမၻီရဆန္ေသာတိုက္ဆိုင္မႈမ်ား

စသည္ျဖင့္ အံ့ၾသစရာမ်ားဖတ္ရႈရပါမည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 989 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။