လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.54MB

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သခင္တင္ျမ၏ မွတ္ခ်က္စာတမ္းမ်ား

ေရးသားသူသခင္တင္ျမ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကြယ္လြန္သူ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ သခင္စိုး
(၁၉၁၀-၁၉၈၉ ေမလ)သည္ သူ၏ ကိုယ္ေရးအတ္ၳဳပ္ၸတ္ၱိ ေရးသားခဲ့
ပါသည္။ ဤသို႔ေရးသားရာတြင္ သူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ဦးေဆာင္ခဲ့
ေသာ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စနစ္
တက် အစူအစီအစဥ္အတိုင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သူအားသန္ရာ
ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားေရး အယူအဆမ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္လႈပ္
ရွားမႈမ်ားကို သင့္သလို မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားသည္ကို ေလ့လာ
ဖတ္႐ႈရပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။