လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 2.38MB

ဖုန္းေရႊ ခ်မ္းသာႀကီးပြား ေအာင္ျမင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဖုန္းေရႊပညာရပ္က တ႐ုတ္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္
ေလာက္ကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ အခုဆုိရင္ American Feng
ေက်ာင္းမွာ ဒီပညာရပ္ေတြ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနသလို ေျမာက္
အေမရိကမွာ ပိုၿပီး နာမည္ႀကီးလာခဲ့တယ္။ ဒီစာအုပ္မွာ တင္ျပထားတဲ့
အခ်က္အလက္နဲ႔ နည္းနိႆယေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အေရွ႕
တုိင္းမွာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အသံုးျပဳခဲ့တဲ့အရာေတြျဖစ္တယ္။ ဧကန္မုခ်
လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ေတာ့ အခိုင္အမာ မဆိုခ်င္ပါဘူး။ အက်ဳိးျပဳ
ႏုိင္တာလည္းရွိတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ထိခိုက္ႏိုင္တာလည္းရွိမယ္။ တုိးတက္
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အဆင့္တစ္ခုခ်င္းကို အားထားရတယ္၊ စိတ္ခ်ရတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။