ေဒတာအရြယ္အစား 1.69MB

ပြင့္လင္းစြာေျပာပါ၊ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာပါ

ေရးသားသူတီခ်ယ္လႈိင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကေလးတစ္ဦးစီအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ကေလးအားလံုးျဖစ္ေစ အေၾကာင္းကိစၥ
ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးအား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာတတ္တဲ့
အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြ ရင့္သန္လာေစဖုိ႔ ထိေရာက္တဲ့ေလ့က်င့္မႈ
အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပ်ဳိးေထာင္ျပဳစုေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ပ်ဳိးေထာင္ျပဳစုေပးရာမွာ
ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးက်ေစဖို႔အတြက္ ကေလးေတြရဲ႕
ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားဉာဏ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာတတ္ပံုမ်ား၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္စြမ္းနဲ႔
ခ်င့္ခ််ိန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိပံုေတြကို အေျခခံအားျဖင့္ နားလည္ေအာင္ ဦးစြာေလ့လာ
ထားဖို႔ လိုပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။