ေဒတာအရြယ္အစား 29.73MB

ပံုသ႑ာန္မ်ားႏွင့္အသံုးခ်ျခင္းမ်ား

ေရးသားသူေအာင္ျမတ္ေဌး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လူမႈဆက္ဆံေရးနဲ႔ အႏုပညာပံုစံ
လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုတာ လူတိုင္းနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။
ႏိုင္ငံတိုင္း၏ အစိုးရဌာနမ်ား ပုဂၢလိကဌာနမ်ားႏွင့္ သံတမန္ဆိုင္ရာေတြမွာ
နည္းလမ္းမ်ားစြာနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကရပါတယ္။
နစ္ခ္ ေက့ဗ္ဟာ သူ႔အႏုပညာဖန္တီးမႈကို ပါေဖာမင့္၊ ပန္းပု၊ တပ္ဆင္မႈ၊ ဗီြဒီယို၊
ဇာတ္ခံုကကြက္နဲ႔ စင္တင္ေတးဂီတပြဲ ပံုစံေတြအထိ ခ်ဲ႕ထြင္ပါတယ္။ သူဟာ
လက္ရွိ နယူးေယာက္အႏုပညာေလာကနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းေလာက
အထိ (ေရာ့ခ္စတား) တစ္ေယာက္လို ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားေနပါတယ္။
သူ႔ဖန္တးီ မေႈ တြကေန က်ြနေ္ တာ္တုိေ႔ လ့လာႏုငိ ္တာက လူမႈအသုိငး္ ၀ုငိ း္ န႔ဲ
အႏုပညာ ထိေတြ႕မႈပံုစံေတြပါ။ ပန္းခ်ီကိုသိၾကသလို၊ ပန္းပုကိုသိေနသလို၊
စတဲ့ နည္းပညာေလာက အက်ဥ္းထဲမွာမေနဘဲ ဖြင့္ထုတ္ဖန္တီးမႈဟာ
သူ႔ဖန္တီးမႈေတြကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာ ေစျခင္းပါပဲ။ ဘုရားပြဲ ေစ်းေရာင္းပြဲေတြမွာ
လူ၀င္ျပီးကေနတဲ့အ႐ုပ္ၾကီးေတြ၊ ဆိုင္ ေၾကာ္ျငာ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္
႐ုပ္ၾကီးေတြဟာ ရွိေနျပီးသား လူမႈအဆက္သြယ္ပံုစံ တစ္မ်ဳိးပါ၊ ပြဲေတာ္တစ္
ခုရဲ႕အေငြ႕သက္ပါ၀င္ေနျပီးသားပါ။ ဒီလိုပြဲေတာ္အျမင္တစ္ခုကို အႏုပညာ
တစ္ခုအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းျခင္းမွာ သူသံုးစြဲတဲ့ကိရိယာတန္ဆာပလာေတြ
အျပင ္ ပမို အို ေရးအၾကီးဆုးံ အရာက“ Identity” လသူ ား၀ိေသသလကဏၡ ာပါပ။ဲ
စစ္ပြဲေတြမွာ ေတာတြင္းေျပာက္က်ား၀တ္စံု(ကာမိုဖလက္)လိုမ်ဳိးလူဆိုတဲ့
သဏၭာန္တစ္ခု (ထင္ရွားတဲ့လကၡဏာ) ကို ေဖ်ာက္လိုက္ျခင္းတစ္ခုပါ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။