ေဒတာအရြယ္အစား 1.04MB

ပဲန္ျမန္မာ၏ ပထမပံုႏွိပ္၀တၳဳမ်ား

ေရးသားသူကေလာင္စံု

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

၂၀၁၃၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ေသာ
ပဲန္ျမန္မာသည္ ယခုအခါ သံုးႏွစ္သက္တမ္းေက်ာ္လြန္၍ ေလးႏွစ္တာ
ကာလအတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၂၀ တြင္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္
စတင္တည္ေထာင္ေသာ PEN Myanmar International သည္ Poets
ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ Essayists စာတမ္းဆရာမ်ား၊ Novelist ၀တၳဳေရးသူမ်ားႏွင့္
စတင္ဖဲြ႕စည္းသည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါအႏုပညာရွင္မ်ားကို ကုိယ္စားျပဳေသာ
Poets, Essayists, Novelist မွ ေရွ႕ဆုံးစာလုံးမ်ားကုိယူ၍ PEN ဟု
အမည္သညာျပဳခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ကဗ်ာဆရာ၊ စာတမ္းဆရာ၊
၀တၳဳေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္
သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ PEN International ဟူေသာအမည္ကုိ ခံယူထား
ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 900 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။