ေဒတာအရြယ္အစား 5.66MB

ပုလဲဆိပ္ကမ္းမွ တစ္ေန႔တာမွတ္တမ္း

ေရးသားသူလင္းယုန္ေမာင္ေမာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤစာအုပ္သည္ ဒုတိယကမ္ၻာစစ္ႀကီးအတြင္းက ပုလဲဆိပ္ကမ္း
ရွိ အေမရိကန္ေရတပ္စခန္းအား ဂ်ပန္တို႔က အလစ္၀င္ေရာက္ ဗံုးႀကဲတိုက္
ခိုက္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္
ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။