ေဒတာအရြယ္အစား 2.97MB

ပုစၦာဆန္ေသာ မိန္းကေလး

ေရးသားသူေမာင္သိန္းဆုိင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အကယ္၍ စုစုမာႏွင့္ ၾကံဳဆုံရျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ပ်က္ေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိခ့ဲေလလွ်င္ ကိုကိုေလး၏ဘ၀မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာျဖစ္ေနမည္မွာ မလြဲမေသြႏုိင္ပါေပ။
စင္စစ္တြင္ ဤစုစုမာႏွင့္ၾကံဳဆုံျခင္းမရွိေသးခင္က သူ၏ဘ၀သည္ ကန္ေရမ်က္ႏွာျပင္ႏွယ္ တည္ၿငိမ္သည္။ အလႈပ္အရွား၊ အေျပာင္းအလဲြနည္းပါးခ့ဲသည္။
စုစုမာႏွင့္ ၾကံဳဆုံၿပီးသည္၏ေနာက္ပုိင္းတြင္မူ သူ၏ဘ၀မွာသမုဒၵရာဆန္လာသည္။ မတည္မၾကည္၊ မၿငိမ္မသက္ ရွိခ့ဲရသည္။ တစ္စုံတစ္ခုေသာအေၾကာင္းရပ္ေပၚ၌ သတ္ၱဳခ်အျပစ္တင္၍ ရႏုိင္မည္
မဟုတ္ေသာ္လည္း မိုးစဲစတစ္ည၀ယ္ စတင္ခ့ဲေလေသာေၾကာင္းရာ ျဖစ္ပ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထုိညကုိပင္ ေစာေၾကာအျပစ္တင္ရမလုိ ရွိေနသည္။
အေၾကာင္းမူ၊ မုိးစဲစတစ္ညတြင္ သူသည္ စုစုမာအား စတင္ေတြ႕ ရွိခ့ဲရေလေသာေၾကာင့္။
*

  • စာအုပ္မ်ား
  • အခ်စ္၀တၳဳ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။