ေဒတာအရြယ္အစား 13.55MB

နယ္လွဲ႔ရာဇ၀င္

ေရးသားသူေဒါက္တာသန္းထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ရန္ကုန္ မႏ္ၲေလး ရထားအသြားအလာကုိ ၁၉၄၂ ခု ေမလဆန္းမွာ ဂ်ပန္က
ျပန္ဖြင့္တယ္။ ရထားလမ္းဖြင့္လုိ႔ ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ ဦးေလးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ မႏ္ၲေလးကုိ
ေရာက္လာပါတယ္။ ကိစ္ၥက မႏ္ၲေလး စိုက္ပ်ိဳးေရးတက္ၠသိုလ္မွာ ေနာက္ဆုံးႏွစ္
သင္တန္းတက္ေနတဲ့ အစ္ကုိ (ဦးသန္းညြန္႔) အိမ္ ျပန္မေရာက္လုိ႔ ရွာဖုိ႔ပါပဲ။ သူလည္း
အဲဒီလမ္းဖြင့္ကို ေစာင့္ၿပီး အိမ္ျပန္တာေပါ့။ အိမ္ဆုိတာက ပုသိမ္၊ ဟသၤာတၾကားင၀န္
ျမစ္႐ုိးေပၚက ငသုိင္းေခ်ာင္း တစ္ဖက္ ေဒါင့္ႀကီးရြာပါ။ သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ လမ္းမွာ လြဲ
တယ္။ သူ႔ကို စစ္အတြင္း ကူညီၿပီးထားသူေတြက အခု မႏ္ၲေလး ရွမ္းပြဲရပ္ ေက်ာက္
ကုန္းတန္း (၈၂)လမ္း၊ အိမ္အမွတ္ (၆၁၈)က ေဒၚအုံးစိန္နဲ႔ သားမ်ားပါ။ တ႐ုတ္တပ္
ေတြ မႏ္ၲေလးမီး႐ႈိ႕ေတာ့ သူတုိ႔ ပထမ မဟာမုနိဘုရားတြင္းမွာ ခုိေနရတယ္။ ေနာက္
အေျခအေနဆုိးလာလုိ႔ အာနႏ္ၵာဘုရားတြင္း ေျပာင္းေနရေသးသတဲ့။ ဂ်ပန္၀င္လာေတာ့
သူတုိ႔ ခဏ စားေသာက္ေရး အဆင္ေျပေအာင္လုိ႔ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ဖြင့္လုိက္ၾကေသး
တယ္။ ရန္ကုန္လမ္း ပြင့္ၿပီဆုိမွ သူလည္း လြယ္အိတ္တစ္လုံးနဲ႔ သူငယ္ခ်င္း ဘီအုိင္ေအ
ဗုိလ္တစ္ေယာက္ရွိတဲ့ ေက်ာက္ဆည္က တစ္ဆင့္ ရထားစီးခြင့္ရၿပီး ရန္ကုန္ျပန္သြား
တယ္။ သူ႔စာအုပ္ေတြ အိပ္ရာလိပ္ေသတ္ၱာ၊ အားလုံး ေဒၚအုံးစိန္အိမ္မွာ က်န္ရစ္တယ္။
ဒါေတြသိမ္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပန္မယ္။ ျပန္ဖုိ႔ ဂ်ပန္လက္မွတ္ရမွ ရထားစီးရမွာမုိ႔ ခက္ေန
ျပနတ္ ယ။္ မရဖမ႔ို ်ားတယ။္ ဒလီ ျိုပနဖ္ ႔ို လမး္စရာွ ေနတနု း္ ငါးသငို း္ေခ်ာငး္ ဘရု ားႀကးီ တကို က္
မႏ္ၲေလးကို စာသင္ေရာက္ေနတဲ့ ရဟန္း ေလးငါး၀ါရ ရဟန္းပ်ိဳ ေျခာက္ပါးနဲ႔ ဒကာႀကီး
ဦးေရႊႀကိဳး၊ ဦးခ်င္းတုိ႔ကုိ သြားေတြ႕တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဦးေလး ဦးတင္နဲ႔ ဦးေရႊႀကိဳးတုိ႔
ႏွစ္ေယာက္ေပါင္း ၪဏ္ထုတ္လုိက္ၾကတာ ေနာက္ဆုံး မႏ္ၲေလးေခ်ာ္ဆိပ္က ေလွ အလတ္
တစ္စင္း ႀကိဳးရြက္မပါ ၃၅၀ိ/-က်ပ္နဲ႔၀ယ္ၿပီး ဧရာ၀တီက စုန္မယ္၊ ၾကာ ဆယ္ရက္
ေပါ့လုိ႔ဆုိတယ္။ တ႐ုတ္ေမာ္က သူႀကီးသားအဖကလည္း လုိက္ခ်င္တယ္။ ဆင္ျဖဴ
ကၽြန္းက ေလွသမားတစ္ေယာက္က သူလုိက္ပို႔မယ္လုိ႔ ဆုိတာကုိ လက္ခံလုိက္တယ္။
အဲဒီ ေလွသမားက လြဲလုိ႔က်န္လူေတြက ေလွနဲ႔ ခရီးသြားဖူးၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ ေလွ
အေၾကာငး္ နားမလည။္ ဒါေ့ ၾကာင ့္ ဥးီ ေရႀႊ ကဳိးက ကၽြနေ္ တာ ္ ၾကားဖးူ သမွ်မာွ အေကာငး္ဆးုံ
စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္တဲ့စကားကို ေျပာပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။