ေဒတာအရြယ္အစား 3.23MB

ဓာတုေဗဒအတြက္ ေသာ့ခ်က္တစ္ရာ

ေရးသားသူေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဓာတုေဗဒအတြက္ ေသာ့ခ်က္တစ္ရာ

  • စာအုပ္မ်ား
  • သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
  • ျမန္မာ
  • အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 2nd အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္: in သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။