လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.27MB

ထိထိေရာက္ေရာက္ တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေရးသားသူေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကိုယ့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ ကိုယ္တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲေနသူေတြ၊
ကိုယ့္ကုမ္ၸဏီ၊ ကိုယ့္အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းက အျခင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္
သက္လို႔ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳေရးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး “တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္း
ေပးျခင္း” ေတြ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိပါသလား။ သူတို႔ရဲ႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ
ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္းအား
ျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အမူအက်င့္ေတြကို က်ားကန္ေပးရာေရာက္
သလို အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေတြကို တြန္းတင္ေပးတာလည္း ျဖစ္တာမို႔
လူတိုင္းအတြက္ အက်ဳိးရွိပါတယ္။ ဒီစာအုပ္မွာ ထိေရာက္ၿပီး ရလဒ္
ေကာင္းမြန္ေစတဲ့ “တံု႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း”(feedback) ေတြကို
ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ အေျခခံအခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။
အဲဒီအေျခခံအခ်က္ေတြကေန အစျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းအားျဖင့္
တျခားလူေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး အဆင္ေျပေျပ အလုပ္လုပ္သြားႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။