လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 2.42MB

တရုတ္စားေသာက္ဆိုင္သံုး သက္သက္လြတ္ဟင္းပြဲမ်ား

ေရးသားသူစားဖိုမွဴးႀကီးဦးယိန္လ်ံ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

စားဖိုမွဴးႀကီး ဦးယိန္လ်ံ၏ တရုတ္စားေသာက္ဆိုင္သံုး
သက္သက္လြတ္ဟင္းပြဲမ်ား

  • စာအုပ္မ်ား
  • ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစားအစာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 990 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။