လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.94MB

တတိယျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ်

ေရးသားသူတင္ေထြး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဦးေအာင္ေဇယ်ေခၚ အေလာင္းမင္းတရားအေၾကာင္းႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ စာအုပ္အမ်ားအျပားပင္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ
သည္။ ယင္းစာအုပ္မ်ားကို သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ စာေပပညာရွင္မ်ား
က သူတို႔ေခတ္၊ သူတို႔ အခ်ိန္၏ အျမင္၊ အေတြး၊ ခံစားမႈ၊ ယူဆမႈ၊
သံုးသပ္မႈမ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္
နည္းအားျဖင့္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ကာလ
မ်ားက ေရးသားခဲ့သည့္ အေလာင္းမင္းတရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
စာအုပ္မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
အေလာင္းမင္းတရားကို ယခုေခတ္၊ ယခုအခ်ိန္၊ ယခု ယူဆ
သံုးသပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္မ်ားမွာမူ ယေန႔ကာလ
တြင္ တစ္အုပ္မွ် မရွိေသးပါ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။