လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.61MB

တစ္မိနစ္မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ

ေရးသားသူေအာင္စည္သာ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ယခုစာအုပ္ဟာ ဒီေန႔အထိ ကမၻာနဲ႔အ၀န္း ဘာသာေပါင္းစံုနဲ႔
ေစာင္ေရ အေျမာက္အျမား ေရာင္းခ်ခဲ့ရ၊ ေရာင္းခ်ေနရဆဲ
‘တစ္မိနစ္မန္ေနဂ်ာ’ စာအုပ္နဲ႔ အဆိုပါစာအုပ္ ေရးသားစီစဥ္သူ
မ်ားက ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ‘တစ္မိနစ္ မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ
ပညာ’ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို ပူးတြဲဘာသာျပန္ဆို စီစဥ္ထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။
စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာနဲ႔ အေျခအေနအလိုက္ ဦးေဆာင္မႈေပးသြားေရး
ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ (အေျချပဳေခါင္းေဆာင္မႈပညာ) ကို ဆက္စပ္
ထားတဲ့ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ျဖစ္လို႔လည္း ပူးတြဲစီစဥ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1003 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။