ေဒတာအရြယ္အစား 0.57MB

ဌက္ညီအစ္မက ဂ်က္ဇ္ဂီတကို ၾကိဳက္တယ္ ေမေမ

ေရးသားသူလူသာမန္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဌက္ညီအစ္မက ဂ်က္ဇ္ဂီတကို ၾကိဳက္တယ္ ေမေမ

  • စာအုပ္မ်ား
  • ကဗ်ာ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။