လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.21MB

ဆြန္ဇူးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အႏုပညာ

ေရးသားသူေကာင္းသာ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

သင့္ရဲ႕စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာပန္းတိုင္က
'မိုးေကာင္းကင္ေအာက္က မပ်က္မစီး
ျပည့္ျပည့္၀၀က်န္ေနဆဲ အားလံုး' ကို
ယူေရးျဖစ္ၿပီး မပ်က္မစီးဘဲ သင့္ရဲ႕
ေစ်းကြက္ေနရာကို ဖမ္းဆုပ္ေရးျဖစ္တယ္

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။