လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.03MB

ဆာရီရယ္လစ္ဇင္ ေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေရးသားသူလႈိင္ဘြား

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆာရီရယ္လစ္ဇင္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ၁၉၁၇တြင္ ပါရီ၌စာေရးဆရာ အေပၚလီနဲ
(Guillaume Apollinaire) က တီထြင္သံုးစြဲခဲ့ရာမွ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔
ေပၚထြက္လာေစခဲ႔သည့္ ရင္းျမစ္ႏွစ္ခုရွိရာတြင္ တစ္ခုမွာ အဲရစ္ဆာတီ(Eric Satie)ဇာတ္၀င္ေတး
သြားေရးစပ္ေပးခဲ႔ၿပီး၊ ပတ္ဘလိုပီကာဆိုက ကားလိပ္ဆက္တင္ႏွင္႔ အ၀တ္အစားဒီဇိုင္းမ်ား ဖန္တီး
ေရးဆြဲေပးခဲ႔သည္႔ ယန္းေကာက္တိုး (Jean Cocteau)၏ ဘဲေလးကဇာတ္မွ အႏုပညာဆန္းသစ္တီ
ထြင္မႈဂယက္ႏွင္႔ ဒုတိယျဖစ္ရပ္မွာ အေပၚလီနဲ၏ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈျပဇာတ္ (Les Mamelles de
Tiresias – The Braests Tiresias) တြင္ Surrealist Drama ဟု စာတန္းထိုးေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္
မ်ားျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1003 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။