ေဒတာအရြယ္အစား 1.14MB

ဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ျခင္း

ေရးသားသူေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

သင့္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး၊ အေတာက္ေျပာင္ဆံုး
သင္ၾကားမႈစြမ္းအင္ကို ဖြင့္ေပးလိုက္ပါ
သင္ၾကားျပသေပးျခင္းဟာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းဆိုင္ရာ
အျမင့္မားဆံုး ပံုသဏၭာန္ ျဖစ္ပါတယ္။
– အရစ္ၥတိုတယ္ (Aristotle)
စံနမူနာတစ္ခုကို ျပသလိုက္ျခင္းဟာ တျခားအရာကိစ္ၥေတြနဲ႔ ပတ္
သက္တဲ့ အဓိက အဓိပ္ၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မဟုတ္ပါဘူး၊ သူ႔အဓိပ္ၸာယ္နဲ႔သူ
ျဖစ္ပါတယ္။
– အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္း (Albert Einstein)

  • စာအုပ္မ်ား
  • စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။