လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.53MB

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ျပင္ဆင္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား

ေရးသားသူေက်ာ္ေမာင္ေမာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆက္သြယ္ေရး (Telecommunication) သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ
၀ုိင္ယာႀကိဳး၊ ဖုိင္ဘာႀကိဳး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ လွ်ပ္ကူးႀကိဳးတစ္ခုခုကုိ အသံုးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေရဒီယုိလိႈင္း၊ အလင္းတန္း၊ အျခားေသာ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္ဓာတ္ထုတ္လႊတ္သည့္
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ အသံုးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း မူရင္းအတုိင္းျဖစ္ေစ၊
ျပဳျပင္၍ျဖစ္ေစထုတ္လႊတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖမ္းယူျခင္းကုိဆုိသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။