လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.17MB

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား

ေရးသားသူေက်ာ္ေမာင္ေမာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုသည္မွာ ဤ ဥပေဒအရ
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ စုေပါင္းပုိင္ေျမတြင္ စုေပါင္းပုိင္ အေဆာက္
အအံုအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ၆ထပ္ႏွင့္ အထက္ရွိသည့္
အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုကုိ ဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္
စုေပါင္းပုိင္သူမ်ား အသံုးျပဳရန္ စီမံထားရွိသည့္ စုေပါင္းပုိင္
ပစ္ၥည္းႏွင့္ အိမ္ခန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။