ေဒတာအရြယ္အစား 6.43MB

စာေပပံုရိပ္မ်ား

ေရးသားသူေမာင္ေမာင္လွျမင့္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေစာရေတာ၀ါဆုိသည္မွာ လူဆုိးဓားျပတုိ႔၏ ေဘးျဖစ္ေၾကာင္း
ဗုဒ္ၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိင္း သိၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လူဆုိးဓားျပတို႔၏
ႏွိပ္စက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသူအား ေစာရေတာ၀ါသင့္သည္
ဟု ဆုိပါသည္။ ျမန္မာစာေပ၌ ေနလုိလလုိ ထင္ရွားသည့္ စာေရး
ဆရာႀကီးသုံးဦးမွာ ဂ်ပန္အ၀င္ႏွင့္ ဂ်ပန္အထြက္ တုိင္းျပည္ မတည္ၿငိမ္
သက္စဥ္ကာလ၌ လူဆုိးဓားျပတုိ႔ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။
ေခတ္စမ္းစာဆုိ သိပ္ၸံေမာင္၀ႏွင့္ ပုပ္ၸားဦးေက်ာ္ရင္ (ပထမ လယ္တီ
ဦးေကာ၀ိဒ) တုိ႔မွာ ယင္းတုိ႔လက္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ပင္ဆုံးခဲ့သည္။ ေနာက္
တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားပညာ၀န္ ဦးဖုိးက်ား ကြယ္လြန္ခဲ့ရသည္မွာ
လည္း ဓားျပလူဆုိးတုိ႔၏ ပေယာဂ မကင္းပါေပ။ ဆရာႀကီးသုံးဦးအနက္
အမ်ဳိးသားပညာ၀န္ ဦးဖုိးက်ားမွာ ပထမဦးဆုံး ကြယ္လြန္သူျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ
ကြယ္လြန္သူမွာ သိပ္ၸံေမာင္၀ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံး ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊
ဂ်ပန္အ၀င္တြင္ ကြယ္လြန္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပုပ္ၸား ဦးေက်ာ္ရင္မွာမူ
ဂ်ပန္မ်ားအထြက္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။