ေဒတာအရြယ္အစား 3.81MB

စာသမား၏ စာေပါင္းခ်ဳပ္ (၁)

ေရးသားသူတိုက္စိုး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္
စာဆုိမ်ား ထြန္းကားေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ေပၚထြန္း
ခဲ့သမွ်စာဆိုတို႔ကို ျခံဳငံုေစ့ငုပါက ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး
စာေပေရးသားသြားေသာ စာဆိုမ်ား နည္းပါးၿပီး ႏွစ္
ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုတြင္သာ ပါ၀င္ေရးသားသြား
ေသာ စာဆုိမ်ား၊ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ေရးသား
ေသာ စာဆိုမ်ား၊ အေစာပိုင္းတြင္ ေရးသားၿပီး ေနာက္
ပိုင္း အၿပီးတိုင္ ရပ္တန္႔သြားေသာ စာဆိုတုိ႔က အမ်ားစု
ျဖစ္ေပသည္။
ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ စိုက္လိုက္မတ္တတ္ စာေပ
ေရးသားျပဳစုခဲ့ၾကေသာ စာဆိုမ်ားတြင္ တုိက္စိုးလည္း
ပါ၀င္ပါသည္။ တိုက္စိုးသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္
ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀မွသည္ အသက္ ၈၃
အရြယ္ ကြယ္လြန္ခါနီးအခ်ိန္ထိတိုင္ စာေပေရးသား
ျပဳစုခဲ့ေသာ စာဆိုျဖစ္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။