လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 0.15MB

စရိတ္၊ လစာႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြဥပေဒမ်ား

ေရးသားသူေက်ာ္ေမာင္ေမာင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ခ်ီးျမႇင့္ေငြဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ား ခံစားခြင့္ရွိသည့္
ဤဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေသာ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြကုိ ဆိုသည္။
စရိတ္ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ား တာ၀န္ျဖင့္
ခရီးသြားလာျခင္း၊ ခရီးသြားလာစဥ္ ရပ္နားျခင္း၊ တည္းခုိေနထုိင္ျခင္းႏွင့္
စားေသာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ဤဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေသာ စရိတ္ေငြကုိ ဆုိသည္။
အေဆာင္အေယာင္ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ား
ထမ္းေဆာင္ရေသာ တာ၀န္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ခံစားခြင့္ရွိသည့္
ဤဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေသာအေဆာင္အေယာင္မ်ားကုိ ဆုိသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။