လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 16.84MB

စင္ကာပူကိုတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး လီကြမ္ယု

ေရးသားသူဇင္မ်ဳိး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

လီကြမ္ယုကုိ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ စင္ကာ
ပူႏုိင္ငံ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ နာမည္အရင္းမွာ ဟယ္ရီလီကြမ္ယုျဖစ္သည္။
လီသည္ ဟက္ခါႏွင့္ တ႐ုတ္ေဟာ့ကီရန္မ်ဳိး႐ုိးမွ ဆင္းသက္လာသည့္
စတုတ္ၳမ်ဳိးဆက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္။ သူ၏ ဟက္ခါမ်ဳိးႏြယ္
အေဘး လီဘြတ္ဘြန္းသည္ ၁၈၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးသူျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္ဒါဘူခ႐ိုင္ကေန စင္ကာပူကုိ ၁၈၆၃ တြင္ ေျပာင္းလာ
သူျဖစ္သည္။ လီဘြတ္ဘြန္းသည္ ေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္၏သမီး ဆုိဟြမ္ညိဳ႕
ကုိ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ၁၈၈၂ တြင္ ဇနီးႏွင့္ သားသမီး ၃ ဦးကုိ ထားရစ္
ကာ တ႐ုတ္ကုိ ျပန္လာခဲ့သည္။ စင္ကာပူကုိ ျပန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္
၂ ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ လီဘြတ္ဘြန္းသည္ ကြယ္လြန္သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 986 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။