လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 5.60MB

ငါး သို႔မဟုတ္ အမွန္တရားတစ္ခုခု

ေရးသားသူထြန္းေ၀ျမင့္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

မ်က္ႏွာမူရာအရပ္

ဘ၀ကိုေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္စရန္
နံနက္ခင္းေရာက္ျမဲအတုိင္း ေရာက္လာခ့ဲသည္။
လမ္းသစ္မ်ားထြင္ျမဲအတုိင္း ထြင္ေသာအခါ
ခရီးမ်ားလည္း ေပါက္ျမဲအတုိင္း ေပါက္ခ့ဲၿပီ။
ေျခ, လက္, မ်က္ႏွာ
ဦးေခါင္းႏွင့္ ႏွလုံးသား
ကမ္ၻာေျမႀကီးႏွင့္ထိေလေသာ္…
ပန္းမ်ဳိးစုံလည္း ၀တ္မႈန္ကူးကုန္၏။
သစ္သီးမ်ား၊ ပ်ားရည္မ်ားခ်ဳိေလ၏။
စက္ယႏ္ၲရားတို႔လည္ပတ္ကုန္၏။
စိတ္၀ိညာဥ္မ်ား ရက္ရွယ္ကာ
ကိုယ့္ခရီးအကြာအေ၀းကို ကိုယ္သိလာခ့ဲၿပီ။

  • စာအုပ္မ်ား
  • ကဗ်ာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 500 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။