ေဒတာအရြယ္အစား 5.92MB

ငါ့ဓား ငါ့ေသြး ငါ့ဧရာ၀တီ

ေရးသားသူနႏၵ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆရာ နႏၵကို အဖ လယ္၀န္ ဦးဘသြင္၊ အမိ ေဒၚေငြခိုင္တို့က ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
ၿမိဳ႔နယ္၊ ဆိတ္ထိန္းရြာ၌ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။
ေမြးခ်င္း ေလးေယာက္ရွိရာ ဒုတိယသား ျဖစ္၍ အမည္ရင္းမွာ ဦးေအာင္ၾကည္
ျဖစ္သည္။ ေတာင္သာၿမိဳ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္၌ ပညာ
သင္ၾကားခဲ႕ၿပီး ၁၉၂၆မွ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္ စိန္ဂၽြန္းေက်ာင္း၌ ဆယ္တန္း
ေအာင္ျမင္သည္အထိ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားသည္။ ထို့ေနာက္ ၁၉၃၆ မွ ၁၉၄၂
ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တက္ၠသိုလ္၊ ဘီအိုစီေကာလိပ္တို့တြင္ ပညာသင္ခဲ႕ရာ ၁၉၄၂
ခုႏွစ္၌ ဘီအက္စီ (အင္ဂ်င္နီယာ) ဘဲြ႔ကို ရရွိခဲ႕သည္။
ထိုႏွစ္၌ ျပည္သူ့လုပ္ငန္းဌာနတြင္ အင္ဂ်င္နီယာ၀န္ေထာက္အျဖစ္ အမႈ
ထမ္းရင္း ဗမာ႕လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (B.L.A) သို့ ၀င္ေရာက္ခဲ႕သည္။ ထို့ေနာက္
ဗမာ႕လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ေျပာင္းလဲဖဲြ႔စည္းေသာ ဗမာ႕ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္
(B.D.A) တြင္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႕ၿပီး ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး
ကာလအတြင္း၌ တပ္ရင္း(၄) တြင္ ဒုတိယဗိုလ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ႕သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သမုိင္းႏွင့္ ပထဝီ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 1400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။