လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 2.77MB

ခ်စ္စံအိမ္နဲ႔ ေ၀းသြားတဲ့အခါ

ေရးသားသူသိမ္းတင္သား

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ညသည္ သန္းေခါင္ယံသို႔ ေျဖးေဆးစြာ ခ်ဥ္းကပ္ေန၏။ ျမစ္တစ္စင္း
သည္ကား သဘာ၀တရား၏ အလိုအတိုင္း တုိးတက္လာေနသည့္ ဒီေရတုိ႔
ကို မျငင္းမဆန္ လက္ခံေနေလသည္။ ျမစ္ေရတု႔ိ တျဖည္းျဖည္း တက္လာ
ေနေလၿပီ။ “သံလြင္ျမစ္”ကမ္းေဘးက သန္းေခါင္ယံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနတဲ့ည။
သံလြင္ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္မူ စြန္႔ပစ္ခံရရွာေသာ သေဘၤာပ်က္ႀကီး
တစ္စင္းကား မတည္ၿမဲျခင္း၏ သေကၤတအလား အသက္မဲ့လ်က္ရွိေလ
သည္။ အဆိုပါ သေဘၤာပ်က္ႀကီးႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ကမ္းသို႔ ဆက္သြယ္ထား
သည့္ ကုန္းေဘာင္ျပားဟု ပညတ္ျပဳအပ္ေသာ သစ္သားတံတား
ပ်ဥ္ခ်ပ္ေလးေပၚတြင္မူ ေမွ်ာ္လင့္ရင္ခုန္ျခင္းမ်ား၏ ျပတ္စဲရပ္ဆိုင္း
ျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီး ဘ၀ႏွင့္ဆႏ္ၵ ဆက္စပ္၍မရႏိုင္ရွာေတာ့သည့္
လူငယ္တစ္ဦး။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အႏုပညာႏွင့္ သေရာ္စာ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။