ေဒတာအရြယ္အစား 2.74MB

ခရီးသည္ ေရာက္ရာက မေမ့ပါဘု

ေရးသားသူေမာင္သာခ်ဳိ

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔က ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္သည္ဟု သံုးၿပီး အစ္ၥလာမ္ဘာသာ၀င္
တို႔က အလ္ႅာအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ကို ခံယူသည္ဟုသံုးကာ ဗုဒ္ၶဘာသာ၀င္တို႔က ေသသည္၊
ဆံုးသည္၊ ကြယ္လြန္သည္၊ အနိစ္ၥေရာက္သည္၊ ဘ၀တစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းသြားကြယ္လြန္
သည္၊ နတ္ရြာစံသည္၊ ပ်ံေတာ္မူသည္ စသည္စသည္ျဖင့္ အေျခအေနကိုလိုက္၍ သင့္တင့္
ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးႏႈန္းေသာ လူတစ္ေယာက္၊ ဘ၀တစ္ခု၊ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ အဆံုးသတ္
ရသည့္ကိစ္ၥက မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေၾကကြဲစရာေကာင္းသည္ကေတာ့ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 700 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။