ေဒတာအရြယ္အစား 4.71MB

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကမာၻ

ေရးသားသူမိုးဇက္ပိုင္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကမာၻၿဂိဳဟ္ႀကီးဟာ ေနကိုဗဟိုျပဳၿပီး လည္ပတ္တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကမာၻၿဂိဳဟ္
ႀကီးက သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္၀င္႐ိုးေပၚမွာပဲ လည္ပတ္ေနခဲ့တယ္။ ကမာၻၿဂိဳဟ္ႀကီးက အဲဒီလို
ေနကိုဗဟိုျပဳၿပီး လွည့္ပတ္ေနသလိုပဲ ကမာၻၿဂိဳဟ္ရဲ႕ လွည့္ပတ္မႈက ထိပ္ပိုင္းကို ေရာက္လာ
တယ္။
တကယ္လို႔ ကမာၻၿဂိဳဟ္ရဲ႕၀င္႐ိုးက ကမာၻၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းနဲ႔ ေထာင့္မွန္အေနအထား
က်ၿပီး ေနကိုဗဟိုျပဳလွည့္ပတ္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ ေန႔ရက္အားလံုးက အခ်ိန္တာေတြ
အတူတူပဲ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • သုတစာေပ
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။