ေဒတာအရြယ္အစား 15.59MB

ကၽြန္မ ပညာသည္

ေရးသားသူၾကည္ေအး

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အႏုပညာသည္ လူ႔ေဘာင္အတြက္ လိုလည္း လိုအပ္၊
ေလးစားလည္း ေလးစားအပ္ေသာ ပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ဇာတ္သဘင္ပညာသည္ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဇာတ္သဘင္ပညာကို ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ား
ကိုယ္တုိင္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္ျဖင့္ အားေပးသမႈ
ျပဳခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ …

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 600 KS 400 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။