လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 28.80MB

ကၽြန္မဖတ္ဖို႔-၄

ေရးသားသူႏိုင္းႏုိင္းစေန

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ တစ္ခုကို မွ်ေဝခံစားတတ္ရင္ ဆတိုးေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရပါသတဲ့။ မွ်ေဝခံစားတတ္ရင္ ခေယာင္းေတာလမ္းပဲ ျဖစ္ေနေစဦးေတာ့ ေလွ်ာက္လွမ္းရတာ အထီးမက်န္ေတာ့ပါဘူး။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 990 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 300 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။