ေဒတာအရြယ္အစား 8.02MB

က်န္းမာေရး ဗမာ့ေဆးနည္းေက်ာ္

ေရးသားသူဆရာႀကီး ဦးဘိုးမင္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဆရာႀကီး ဦးဘိုးမင္း၏ လက္ေတြ႕ က်န္းမာေရးဗမာ့ေဆးနည္းေက်ာ္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။