လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 1.35MB

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ မိခင္ေလာင္းဘ၀တြင္

ေရးသားသူေဟမာန္အိမ့္

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

မၾကာခင္ မိဘ ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကေတာ့မည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား ဤစာအုပ္မွ ကိုယ္၀န္
ေဆာင္ခ်ိန္ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္မ်ားႏွင့္ အေျခအေန အဆင့္ဆင့္၊ မီးဖြားၿပီးေနာက္
ကေလးငယ္အား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပုံတို႔ကို ေလ့လာႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကိုယ္၀န္
ေဆာင္မ်ားအတြက္ အာဟာရျပည့္၀စြာ စားေသာက္နည္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1003 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 300 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။