ေဒတာအရြယ္အစား 3.80MB

က်န္းမာသက္ရွည္ေရး ေဆးပင္ႏွင့္ေဆးနည္းမ်ား

ေရးသားသူေစတနာလိႈင္(ေရစႀကိဳ)

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

အာေရာဂ်ံ မဂ္ၢဇင္း၊ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ မဂ္ၢဇင္း၊ ဂမ္ၻီရ မဂ္ၢဇင္းတို႔၌ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည့္ စာေရးသူ ေရးေသာ
ေဆးဖက္၀င္ အပင္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္း၍ “က်န္းမာ သက္ရွည္ေရး ေဆးနည္း ေဆးပင္မ်ား” အမည္ျဖင့္
ပထမ တြဲကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၌လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယတြဲကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မတ္လ၌လည္းေကာင္း၊ တတိယတြဲကို
၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေမလ၌လည္းေကာင္း ရန္ေအာင္စာေပက ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
ယခု … ယင္း စာအုပ္အတြဲ သံုးတြဲတို႔ကို စုေပါင္း၍ ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ “က်န္းမာ
သက္ရွည္ေရး ေဆးပင္ႏွင့္ ေဆးနည္းမ်ား” အမည္ျဖင့္ စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိမွ တစ္စုတစ္စည္း စီစဥ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရး
  • ျမန္မာ
၀ယ္ယူမႈ ပုံစံ
၀ယ္ယူသည္။ 900 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။