လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 3.62MB

ကေလးေတြေမးတဲ့ ေမးခြန္း၊ လူႀကီးေတြေျဖတဲ့ အေျဖ

ေရးသားသူေခးလု

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

““ကေလးေတြကို အမွန္အတိုင္းေျပာျပမွျဖစ္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္
ယံုၾကည္ထားတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အမွန္အတိုင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးသားသား
ေျပာျပဖို႔ဆိုတာ သိပ္လြယ္လွတာေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီစာအုပ္ျပဳစုတဲ့
အခါ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရပါတယ္၊ ကေလးေတြက ေမးခြန္းေတြ ထုတ္လာရင္
ဒီစာအုပ္ထဲကအေျဖေတြကို အလြတ္က်က္ၿပီး ေျဖဆိုရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာ
မဟုတ္ပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားရင္ေသြးရဲ႕ နားလည္သေဘာေပါက္မႈေရခ်ိန္ကို ျမႇင့္
တင္ဖို႔အတြက္ ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖတဲ့အခ်ိန္မွာ အေျခခံ
ေဘာင္ကေလးတစ္ခုခ်ေပးဖို႔အတြက္ေလာက္သာ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားတာ
ျဖစ္ပါတယ္””

  • စာအုပ္မ်ား
  • အျခား
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 970 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 800 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။