လေပးအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္။

ေဒတာအရြယ္အစား 19.28MB

ကေလးတို႔သိမွတ္ဖြယ္ရာ ကမၻာ့ပုဂၢဳိလ္ထူးမ်ား

ေရးသားသူေမာင္ေခတ္ထြန္း

0 Ratings
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဟစ္တလာ Hitler သည္ မည္သူနည္း။ … ဟစ္တလာသည္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီအစိုးရ၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုးပုဂ္ၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ ဟစ္တလာကုိ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ၌ ေမြးဖြားသည္။ သူသည္ အစြန္းေရာက္ လက္ယာ နာဇီႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ႔အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံကို အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တျခားလူမ်ဳိးမ်ားကို ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵျပင္းျပသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ သူ႔ႏိုင္ငံတြင္းမွ ဂ်ဴးႏွင့္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားကို စတင္ ဖိႏွိပ္ ႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးျခားမ်ားသည္ သူတို႔အလုပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူတို႔သည္ စခန္းမ်ားသို႔ အပို႔ခံခဲ့ၾကရသည္။
ယင္းစခန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ၆ သန္းေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္႐ႈံးၿပီးေနာက္ ဟစ္တလာသည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသသြားသည္။

  • စာအုပ္မ်ား
  • အထၱဳပၸတိ ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ျမန္မာ
လေပးအစီအစဥ္(ဖတ္သည္။ 1020 စာအုပ္မ်ား)
၀ယ္ယူသည္။ 200 KS
ငွားရမ္းသည္။48 နာရီအတြက္ 100 KS

ေဒတာပိတ္ထားျပီး စာဖတ္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ app ကုိေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေသခ်ာပါသလား။

ဤဟာသည္ က်ြနု္ပ္၏စာအုပ္မ်ား ေအာက္တြင္ရွိျပီးသားျဖစ္သည္။

ဤလေပးအစီအစဥ္ကုိ ရယူထားျပီးျဖစ္သည္။